Όροι Χρήσης

ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ FIND.GR

Γενικά - Ποιοι είμαστε

Ο ιστότοπος find.gr είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία υποστήριξης καταναλωτών και επαγγελματιών στην αναζήτηση προϊόντων που τους ενδιαφέρουν. Ταυτόχρονα, είναι και μια υπηρεσία σύγκρισης τιμών και έκθεσης ιδιοτήτων προϊόντων που διατίθενται τόσο από φυσικά όσο και από ηλεκτρονικά καταστήματα. Δημιουργήθηκε από την εταιρία FIND IKE, η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμαριάς / Θεσσαλονίκη , οδός Στράβωνος, αριθμός 14, Τ.Κ. 55131, με ΑΦΜ 801422362 Η διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας είναι: [email protected]

Ο επισκέπτης της ιστοτόπου θεωρείται πως αποδέχεται τους κατωτέρω όρους και συναινεί με αυτούς, ανεπιφύλακτα. Επίσης, ο επισκέπτης και χρήστης του ιστοτόπου find.gr έχει τη νόμιμη ηλικία υπογραφής και συναίνεσης προσχώρησης σε οποιαδήποτε σύμβαση και δημιουργίας λογαριασμού. Σε άλλη περίπτωση είναι απαραίτητη η συναίνεση γονέα ή κηδεμόνα όπως νόμος ορίζει. Η μη συμφωνία συνεπάγεται την αποχή από την επίσκεψη και χρήση των υπηρεσιών του ως άνω ιστοτόπου. Οι παρόντες Όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το σύνολο των ευρωπαϊκών και εθνικών νόμων περί προστασίας των καταναλωτών και του ηλεκτρονικού εμπορίου, των κανόνων, των κανονισμών, των οδηγιών, των κανονιστικών απαιτήσεων και εγκρίσεων, των κωδίκων δεοντολογίας συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό του Ν 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα του ΠΔ 131/2003 (μεταφορά της Οδηγίας 2000/31 για το ηλεκτρονικό εμπόριο), την Οδηγία 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την Οδηγία 2013/11/ΕΕ για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, τον Κανονισμό  524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, των διατάξεων του Αστικού Κώδικα περί πώλησης (ΑΚ 513 επ.) καθώς και του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/law/gr/PD10-2017.pdf)

Απαραίτητοι ορισμοί

  • Σύμβαση / συμφωνία: Εδώ περιλαμβάνει τη σημασία που δίνεται στον Αστικό Κώδικα. Δυο ή περισσότερα μέρη συμφωνούν στην περαίωση συγκεκριμένων συμβατικών όρων για αμοιβαίο όφελος. Η αιτία προβλέπεται από το νόμο και ως παράδειγμα μπορεί να είναι η πώληση πράγματος ή η παροχή υπηρεσίας έναντι τιμήματος
  • Έμπορος: Οποιος ασκεί εμπορική δραστηριότητα που προβλέπεται από το νόμο.
  • Δεδομένα: Στοιχεία που χρησιμοποιούνται από τον επεξεργαστή τους και αφορούν την οικονομική κατάσταση, τις συναλλαγές και τις υποχρεώσεις συναλλασσόμενων. Η αντιμετώπιση προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων προβλέπεται από την ορισμένη Πολιτική Απορρήτου.
  • Χρήστης: Κάθε ιδιώτης ή επαγγελματίας, φυσικό πρόσωπο, που έχει πρόσβαση στις παρεχόμενες από τον παρόντα ιστότοπο υπηρεσίες, που τις διαμοιράζεται με τρίτους και τις λαμβάνει με οποιοδήποτε τρόπο.
  • Προβαλλόμενος: Όποιος στα πλαίσια συμβάσεως εμφανίζεται και θεωρείται έμπορος και πωλητής προϊόντων ή και υπηρεσιών στον ως άνω ιστότοπο.

Τι κάνουμε

Ουσιαστικά, παρέχουμε υπηρεσίες προβολής προϊόντων και σύγκρισης τιμών αυτών με διαφόρους τρόπους, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα και εργαλεία, σε καταναλωτές αλλά και σε επαγγελματίες καθώς κι έναν τρόπο πρόσβασης σε σχετική πληροφόρηση που κρίνουμε πως τους αφορά.

Οι χρήστες μπορούν να περιηγούνται στον ιστότοπο find.gr σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους αναζητώντας και συγκρίνοντας τιμές προϊόντων που τους αφορούν αλλά και να ενημερώνονται για τις ιδιότητες αυτών των προϊόντων τόσο από ήδη υπάρχοντες αγοραστές, γνώστες αυτών όσο και από τις εταιρίες που τα διαθέτουν. Το find.gr συνεργάζεται με/και φιλοξενεί, βάσει ορισμένης σύμβασης, καταστήματα τρίτων, εμπόρων, τα οποία διαθέτουν τα προϊόντα τους στο καταναλωτικό κοινό και χρησιμοποιούν τον παραπάνω ιστότοπο γι’ αυτό, στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Επομένως, μεταξύ άλλων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εδώ βρίσκονται προς επεξεργασία και φύλαξη, στοιχεία και δεδομένα που σχετίζονται με το ονοματεπώνυμο, την επαγγελματική ιδιότητα φυσικού προσώπου, το διακριτικό τίτλο επιχείρησης, τη νομική μορφή της, στοιχεία επικοινωνίας, διευθύνσεις εγκατάστασης αλλά και στοιχεία και αρχεία τραπεζικών συναλλαγών που αφορούν στην περαίωση συμβάσεων. Αυτός είναι και ο νόμιμος λόγος επεξεργασίας δεδομένων που πιθανώς αφορούν και σε φυσικά πρόσωπα. Η εταιρία μας και οι παρεχόμενες υπηρεσίες της δεν έχουν καμία ευθύνη για καταχωρίσεις στις οποίες πιθανόν εντοπίζονται σφάλματα τρίτων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ενεργώντας πάντα στα πλαίσια της καλής πίστης.

Φύση των προβαλλόμενων πληροφοριών

Κάθε προβαλλόμενη πληροφορία αναφέρεται σε στοιχεία που συνδέονται με την επαγγελματική δραστηριότητα του προβαλλομένου και έχει αιτηθεί ο ίδιος και συμφωνήσει γι’ αυτό. Δηλαδή φωτογραφίες προϊόντων, ιδιότητες αυτών, τιμές, προσφορές εκπτωτικού χαρακτήρα, κριτικές τρίτων για τα προβαλλόμενα προϊόντα, προέλευση και κατασκευή τους, για να αναφερθούν κάποια ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στοιχεία στους παρόντες όρους χρήσης.

Φύση της αναζήτησης πληροφοριών

Η αναζήτηση γίνεται μέσω συγκεκριμένης εφαρμογής η οποία εχει αναπτύχθει από τη FIND IKE και βασίζεται σε λογισμικό αυτοματοποίησης αυτής της αναζήτησης με κριτήρια που βασίζονται στις προτιμήσεις των χρηστών και σε ταξινομήσεις στις οποίες προβαίνει η υπηρεσία που παρέχεται από το δικτυακό τόπο find.gr. Αναφορικά με τα κριτήρια πρέπει να επισημανθεί πως αυτά μπορεί να βασίζονται ενδεικτικά σε αύξουσα ή φθίνουσα τιμή προϊόντων, σε εκπτωτικά προϊόντα ή σε προϊόντα ανακατασκευασμένα. Επίσης, μπορεί να βασίζονται τα κριτήρια και σε προωθητικές καμπάνιες προϊόντων.

Ο χρήστης και η παρεχόμενη πληροφορία

Η περιήγηση διατίθεται δωρεάν στον εκάστοτε χρήστη σε όλες τις σελίδες του ιστοτόπου find.gr.Κάθε απόφαση αγοράς προϊόντος/-ων είναι αποτέλεσμα της ελεύθερης βούλησης του χρήστη και αυτός, δηλαδή ο χρήστης, φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για αυτή και τα στοιχεία που τη συνθέτουν. Δηλαδή, η συναλλαγή πραγματοποιείται μεταξύ του χρήστη και κάθε συνεργαζόμενου και προβαλλόμενου τρίτου καταστήματος στο find.gr. Στη συναλλαγή δεν παρεμβαίνει το find.gr παρά μόνο στην εκκαθάρισή της με συγκεκριμένους τραπεζικούς φορείς και καταγεγραμμένους όρους. Κάθε αγορά προϊόντος διέπεται από τους όρους συναλλαγής του εκάστοτε τρίτου συνεργαζόμενου καταστήματος και ο αγοραστής ευθύνεται αποκλειστικά για τη σχέση του με το τρίτο κατάστημα.

Η δημιουργία λογαριασμού χρηστη

Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τη μοναδική αναγνώρισή του χρήστη από την υπηρεσία που παρέχει ο ιστότοπος find.gr και την πρόσβαση σε μια σειρά δυνατοτήτων παρεχόμενων από τον ιστότοπο. Ενδεικτικά, αναφέρεται η αξιολόγηση προϊόντων, ο σχολιασμός τους, η δημιουργία λίστας επιθυμητών προϊόντων, η δήλωση προτεραιοτήτων αναφορικά με μελλοντικές αγορές, η ειδοποίηση για προϊόντα που βρίσκονται σε καταρτισθείσες λίστες ή ο αποκλεισμός σχετικών πληροφοριών.

Ειδικότερα, ο χρήστης ( εγγραφή νέου χρήστη ) που δημιουργεί λογαριασμό

( δημιουργία λογαριασμού) καθίσταται εν δυνάμει συνεργάτης με αποδοχή συγκεκριμένων εξειδικευμένων όρων με την επικουρική ιδιότητα του προωθητή προιόντων προβαλλομένων από τον ιστότοπο find.gr. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να οριστεί ως finder στην ειδικώς επεξηγούμενη κάτωθι υπηρεσία.

Διαγραφη λογαριασμου

Όπως νόμος προβλέπει ( Κανονισμός 679/2016 ) κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα διαγραφής των στοιχείων του από τον ιστότοπο find.gr και παρέχεται όπως περιγράφεται και στην Πολιτική Απορρήτου με ρητό τρόπο.

Ειδικα η υπηρεσία liveshopping

Η εγγραφή του κάθε χρήστη (ως finder) στη συγκεκριμένη υπηρεσία συνεπάγεται τη συλλογή και διαχείριση αυξημένου αριθμού δεδομένων αναφορικά με το χρήστη αυτόν καθώς θα φέρει την ιδιότητα του προσώπου το οποίο θα δίνει με ακρίβεια πληροφόρηση για τα προϊόντα που θα πρεσβεύει. Δηλαδή, η ιστότοπος find.gr θα μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με το γεωγραφικό προσδιορισμό του χρήστη, την επαγγελματική του ιδιότητα, τυχόνλογαριασμούςκοινωνικήςδικτύωσης και τη δραστηριότητα σε αυτούς καθώς και την τήρηση κωδίκων δεοντολογίας του παρόντος ιστοτόπου ή τρίτων που πιθανόν να έρχονται σε σύγκρουση με αυτόν του find.gr

Επικαιροποιηση των προβαλλόμενων πληροφοριων

Κάθε πληροφορία, που προβάλλεται στο δικτυακό μας τόπο find.gr ελέγχεται στο βαθμό που ο μέσος άνθρωπος με την κοινή του πείρα μπορεί να το κάνει. Σκοπίμως και για λόγους ελέγχου και προστασίας της πνευματικής μας ιδιοκτησίας , κάποια από τα προβαλλόμενα στοιχεία μπορεί να μεταβάλλονται όποτε κριθεί απαραίτητο, περιλαμβανομένου και του τρόπου προβολής τους ( lay-out). Αυτά αποτελούν δείκτες για εμάς και για τον προαναφερόμενο λόγο. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν οι πληροφορίες προβολής να αποτελέσουν αφετηρία άσκησης δικαιωμάτων από τη χρήση τους κατά του ιστοτόπου. Επομένως, εμείς ως FIND IKE κρίνουμε την ποιότητα και ποσότητα των πληροφοριών που επικαιροποιούμε , χωρίς ουδεμία υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης να φέρουμε γι’ αυτό έναντι των επισκεπτών και χρηστών του παρόντος ιστοτόπου.

Δεν φέρουμε ευθύνη και για τα ακολουθα

Δε φέρουμε κανενός είδους ευθύνη για θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν προκληθεί σε επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών μας από την προβολή των πληροφοριών στον παρόντα ιστότοπο. Σε καμία περίπτωση δε φέρουμε ευθύνη, αστική ή ποινική, που θα υποστεί ο οποιοσδήποτε επισκεφτεί τον ιστότοπό μας. Αυτό περιλαμβάνει και την πιθανότητα ιών που η απομακρυσμένη σύνδεση στον ιστότοπο μπορεί να φέρει.

Η FIND IKE ως ιδιοκτήτρια του ιστοτόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών της σε καμία περίπτωση δεν είναι πωλητής των προβαλλόμενων προϊόντων και δεν θεωρείται ούτε πρέπει να θεωρείται ποτέ συναλλασσόμενος μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη του ιστοτόπου και των συνεργαζόμενων καταστημάτων που φιλοξενούνται στο find.gr. Εξ αυτού του λόγου δε μπορεί να παρέχεται και καμία εγγύηση ως προς την κατάσταση προϊόντων, παραδοσής τους ή διαθεσιμότητας αυτών καθώς και της πολιτικής εκάστου συνεργαζόμενου καταστήματος.

Επισημαίνεται η περιληπτική περιγραφή των προϊόντων εκ μέρους του ιστοτόπου και η οφειλή εκ μέρους του χρήστη/υποψήφιου αγοραστή για ανακατεύθυνση στο αρμόδιο κατάστημα και δικτυακό τόπο για περισσότερη και διεξοδικότερη ενημέρωση αναφορικά με ιδιότητες προϊόντων και οτιδήποτε αφορά σε αυτά. Το find.gr δεν προτρέπει εκ της φιλοσοφίας της σε κανενός είδους ενέργεια το χρήστη. Καμία ευθύνη της FIND IKE και του find.gr δε μπορεί να θεμελιωθεί για τυχόν διαφυγόντα κέρδη και ζημίες αλλά και αποκατάσταση ζημιών που προέρχονται από τυχόν επιλογές και ενέργειες χρηστών των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

Επομένως, η αποκλειστική ευθύνη για την κατάσταση προϊόντων και εμπορευμάτων, αλλά και τρόπου και χρόνου αποστολής, ασφάλειας και νομιμότητας των προς διάθεση προϊόντων ανήκει εξ ολοκλήρου στο κατάστημα που τα διαθέτει και στους τυχόν βοηθούς εκπληρώσεως του, οπότε έναντι αυτού του καταστήματος ισχύουν οι εθνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις του Δικαίου του Καταναλωτή όπως αυτές εφαρμόζονται στην Ελλάδα αλλά και όποιες τυχόν αξιώσεις απορρέουν από το εσωτερικό νομικό corpus.

Δε φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση κακής λειτουργίας τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή δικτύων που απαιτούνται για την λειτουργική παροχή των υπηρεσιών που εδώ περιγράφονται καθιστώντας τες μη διαθέσιμες για κάποιο χρονικό διάστημα. Εδώ περιλαμβάνεται και τυχόν δυσλειτουργία του hardware και software που χρησιμοποιείται.

Ευθυνη επισκέπτη-χρηστη υπηρεσιων

Ο επισκέπτης/ χρήστης του ιστοτόπου μας ευθύνεται για τη χρήση και επιλογή των πληροφοριών που αυτός εμπεριέχει. Επίσης, ευθύνεται για την επιλογή ασφαλών συνδέσεων στο διαδίκτυο καθώς και για την μη κακόβουλη χρήση των πληροφοριών και την ασφαλή πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η ευθύνη αποδίδεται εξ ολοκλήρου στον επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών μας από τη στιγμή που γίνεται επεξεργασία αυτής της πληροφορίας σε δεύτερο επίπεδο και εκτός δικτυακού τόπου από το χρήστη. Ως επισκέπτης/χρήστης, επίσης, της ιστοτόπου, δεν μπορείτε να την τροποποιείτε, να την αναπαράγετε ή να διανείμετε με κανέναν τρόπο τα στοιχεία που εμπεριέχονται σε αυτή, εκτός και αν διαθέτετε την απαραίτητη γραπτή άδεια γι’ αυτό από τη διαχειρίστρια εταιρία του ιστοτόπου δηλαδή τη FIND IKE. Επιτρέπεται ο διαμοιρασμός πληροφοριών από τους χρήστες με τρίτους για καθαρά διαφημιστικούς λογους.

Αξίζει να επισημανθεί πως σε κανέναν χρήστη δεν επιτρέπεται η ανάρτηση σχολίων με παράνομο και υβριστικό περιεχόμενογια οποιονδήποτε. Δεν έχουν θέση στο find.gr κρίσεις δυσφημιστικού περιεχομένου, ρατσιστικές και /ή προσβλητικές εκφράσεις και πράξεις και γενικά όσες πράξεις μπορούν να είναι αποδοκιμαστέες από το νόμο.

Κάθε επικοινωνία με τον ιστότοπο find.gr γίνεται αποδεκτό από το χρήστη πως θεωρείται ως έγγραφη και ο χρήστης αποδέχεται όλες τις συνέπειες της. Αυτή η επικοινωνία δε μπορεί να είναι δημόσια και να διαμοιραστεί με τον οποιονδηποτε τρίτο και να αναπαραχθεί, ιδίως ηλεκτρονικά.

Διαμοιρασμος δεδομένων με τριτους

Τα προβαλλόμενα στοιχεία στον ιστότοπό μας δεν τα διαμοιραζόμαστε με τρίτους παρά μόνο στην περίπτωση που νόμος το επιβάλλει.Τρίτος μπορεί να είναι υπηρεσία λογιστικής υποστήριξης, τραπεζικός οργανισμός εκκαθάρισης συναλλαγών ή αποθηκευτικός ψηφιακός χώρος δεδομένων ( cloud storage ) Ειδικότερα, για να δηλωθεί η επισκεψιμότητα στο δικτυακό χώρο και να δοθούν απαραίτητα στοιχεία ύστερα από αίτημα των Αρχών. Ιδιαιτέρως , δε, για τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τον Κανονισμό για την τήρηση Προσωπικών Δεδομένων 679/2016.Σας καλούμε να δείτε με προσοχή την Πολιτική Απορρήτου η οποία τηρείται από το find.gr. Στην πολυπλοκότητα του διαδικτύου ως μέσου δε φέρουμε καμία ευθύνη αν κάποιος ιστότοπος μπορεί να συνδεθεί με τον δικό μας για την άντληση δεδομένων. Αυτός είναι ο λόγος της αυξημένης προσοχής που σας καλούμε να επιδεικνύεται κατά τη σύνδεσή σας, καθώς δε μπορούμε να φέρουμε κανενός είδους ευθύνη από τυχόν ζημία σας. Η FIND IKE και find.gr δεν ελέγχουν σε καμία περίπτωση την πληρότητα άλλων ιστοσελίδων και την επικοινωνία τους με τρίτους διαδικτυακούς συνδέσμους αλλά και την Πολιτική Απορρήτου αυτών.

Ειδικά για τους συνδέσμους (“hyperlinks”)

Ο ιστότοπος find.gr ενδέχεται, μεταξύ άλλων, να παρέχει σύνδεσμο (“hyperlink”) σε ιστότοπους ή ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν τον έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν εκεί και, συνεπώς, την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια αυτών και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους. Η FIND IKE δεν φέρει καμιά σχετική ευθύνη οποιασδήποτε φύσης για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση των εν λόγω ιστότοπων ή ιστοσελίδων τρίτων. Ο επισκέπτης/χρήστης του iστότοπου αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η FIND IKE δεν υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστότοπων, των ιστοσελίδων, του περιεχομένου και των υπηρεσιών τρίτων, στις περιπτώσεις που αυτή παρέχει σχετικό σύνδεσμο. Ο επισκέπτης/χρήστης του iστότοπου find.gr υποχρεούται να απευθύνεται απευθείας στους παρόχους των εν λόγω ιστότοπων για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την επίσκεψη ή/και τη χρήση τους και να συμμορφώνεται με τους σχετικούς όρους χρήσης αυτών. Η FIND IKE διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί από τον ιστότοπο find.gr, οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, συνδέσμους με ιστότοπους/ιστοσελίδες τρίτων.

Affiliate

Ονομάζεται ο συνεργάτης που τηρεί δικτυακό τόπο και παράλληλα προβάλλει με συγκεκριμένο τρόπο τις υπηρεσίες του find.gr αντλώντας οικονομικό όφελος με τον τρόπο που ο ως άνω ιστότοπος ορίζει. Οι έχοντες την ανωτέρω ιδιότητα μπορεί να είναι τόσο ιδιώτες όσο και επαγγελματίες. Για περισσότερες πληροφορίες όπως 'Πότε πληρώνομαι', 'Χρειάζεται να κάνω κάτι για να πληρωθώ;' διαβάστε εδώ. Για τον τιμοκατάλογο αποδόσεων Affiliate δείτε εδώ.

Πολιτικη cookies

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε μέθοδο παρακολούθησης της περιήγησης του επισκέπτη με σκοπό την κατάρτιση προφίλ εκ μέρους μας ( Cookies). Αυτό που γίνεται με την περιήγησή σας είναι με ανώνυμο τρόπο να εντοπίζουμε τη διεύθυνση IP για στατιστικούς λόγους επισκεψιμότητας βάσει του συστήματός μας Find Metrics . H σημασία τoυ συστήματος Find Metrics που χρησιμοποιούμε:

Πρόκειται για ένα σύστημα αποτύπωσης της περιήγησης του χρήστη στον ιστότοπο find.gr προκειμένου να προβεί αυτός σε συναλλαγή αλλά και της ειδικής συναλλακτικής συμπεριφοράς τόσο των χρηστών όσο και των συνεργαζομένων καταστημάτων που προβαλλονται. Βασίζεται τόσο στο συγκεκριμένο αποτύπωμα του χρήστη ( unique ID ) αλλά και στα στοιχεία του εμπόρου που έχει συμπεριλάβει και καταχωρήσει ο μηχανισμός του find.gr. Ακολουθεί τη συναλλακτική συμπεριφορά όλων στον ιστότοπο.

Δικαιωματα πνευματικής ιδιοκτησιας

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βέρνης δηλώνουμε το δικαίωμα άσκησης της πνευματικής μας ιδιοκτησίας που πηγάζει από όλο το περιεχόμενο αλλά και τη διάταξη των δεδομένων στον ιστότοπο μας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρουμε πως γραφιστικά σχέδια, φωτογραφίες, κείμενα, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ιστοτόπου και των συνεργατών της, προστατευόμενα και από τις διατάξεις που το ελληνικό δίκαιο προβλέπει. Η μόνη επιτρεπόμενη χρήση ( αναπαραγωγή, διάδοση, μετάδοση) όλων των ως άνω προστατευόμενων από το νόμο στοιχείων επιτρέπεται αυστηρά μετά από γραπτή συγκατάθεση της ιδιοκτήτριας εταιρίας του ιστοτόπου find.gr. στα πλαίσια ενεργειών μάρκετινγκ που εκπορεύονται από τη FIND IKE. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να γίνει επίκληση πιθανής προφορικής συγκατάθεσης. Αυτό περιλαμβάνει και τη χρήση εμπορικών σημάτων και λογοτύπων που κατέχει η διαχειρίστρια εταιρία για τον ιστότοπο αλλά και του λογισμικού που χρησιμοποιείται.

Το δημοσιευμένο περιεχόμενο από τους χρήστες στον ιστότοπο find.gr παρέχεται χωρίς κανένα αντίτιμο στους επισκέπτες και χρήστες του ιστοτοπου αλλά παρεχεται και στη FIND IKE εκ μέρους των χρηστών δωρεάν με τρόπο ανέκκλητο και δίνεται ταυτόχρονα με την ανάρτηση/ δημοσίευση κάθε σχετική άδεια για αναπαραγωγή και δημοσίευση αλλά και χρήση του υλικού στα πλαίσια των κανόνων της πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς ουδεμία απαίτηση αμοιβής εκ μέρους των χρηστών. Αν υπάρξει αμοιβή για κάποιο λόγο , θα προβλέπεται μόνο στα πλαίσια έγγραφης συμφωνίας.

Οποιαδήποτε δικαιώματα αναφέρονται σε πνευματική ιδιοκτησία συνδεόμενα με προβαλλόμενα προιόντα και υπηρεσίες, ανήκουν αποκλειστικά στους νομιμους κατόχους τους και το find.gr με την FIND IKE δεν διεκδικούν, ούτε κατέχουν κανένα πέρα από τα δεδηλωμένα από τις ίδιες σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η ευθύνη του χρήστη αναφορικά με τα πνευματικά δικαιωματα

Η χρήση των υπηρεσιών από τον επισκέπτη του ιστοτόπου έχει τη φύση της έκθεσης σε μια εμπορικής φύσης πληροφόρηση, με εξατομικευμένο χαρακτήρα όσον αφορά στους προβαλλόμενους αλλά και στην πρόσβαση στην εν λόγω πληροφόρηση εκ μέρους του επισκέπτη/ χρήστη. Η ανοιχτή πρόσβασησε αυτή την πληροφόρηση, είναι χαρακτηριστικό της παρεχόμενης υπηρεσίας από τον ιστότοπο. Ο χρήστης/ επισκέπτης του ιστότοπου δεν έχει κανένα δικαίωμα μετάδοσης του περιεχομένου του, παραβιάζοντας περιορισμούς που θέτει η νομοθεσία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Περιλαμβάνεται εδώ κάθε λογισμικό ή πρόγραμμα με σκοπό τη βλάβη του λογισμικού ή τη μετάδοση ιών για την πρόκληση βλάβης. Σε κάθε περίπτωση ελέγχεται η κακοβουλία κατά την περιήγηση στον ιστότοπο. Επιτρέπεται η μετάδοση πληροφορίας για διαφημιστικό σκοπό.

Εφαρμοστεο δικαιο

Σε περίπτωση διαφωνίας-διαφοράς μεταξύ χρήστη και συνεργαζόμενου καταστήματος η FIND IKE και find.gr δε θα φέρει κανενός είδους ευθύνη προς αποκατάσταση ουδεμίας ζημίας. Σε περίπτωση προσεπίκλησής της σε οποιαδήποτε διαφορά κάθε δαπάνη θα πληρωθεί από τον προσεπικαλούντα τη FIND IKE και το find.gr. Σε κάθε περίπτωση ενθαρρύνεται η διαμεσολαβητική και διαιτητική διαδικασία προς επίλυση διαφορών. Τον παρόντα ιστότοπο και τη λειτουργία τουκαθώς και όποιες διαφορές ανακύψουν, τις διέπει το ελληνικό δίκαιο και επιλαμβάνονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Τροποποιηση oρων

Η FIND IKE διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης του ιστότοπου οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη αναγγελία ή ενημέρωση. Κάθε χρήστης/επισκέπτης οφείλει να ανατρέχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα στους όρους χρήσης του ιστότοπου find.gr, ώστε να ενημερώνεται για τυχόν αλλαγές και εφόσον εξακολουθεί τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους τυχόν τροποποιημένους όρους χρήσης.

Ειδικοί Όροι Χρήσης που αφορούν τους Finders για τις υπηρεσίες Live Shopping και Deals.