Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γενικά

Καλώς ήρθατε στο find.gr και στη διαχειρίστρια εταιρία FIND IKE . Θέλουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με δέσμευση στην προστασία και το σεβασμό της ιδιωτικότητάς σας. Για λόγους που υπηρετούν την παρούσα ενημέρωση, θα αναφερόμαστε εδώ ως « Οργανισμός».

Η παρούσα Πολιτική εγκρίθηκε από το Διαχειριστή του Οργανισμού και τέθηκε σε ισχύ από τη 02/12/2021. Η επεξεργασία δε λαμβάνει χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την παρούσα πολιτική σας γνωστοποιούμε τον τρόπο που συγκεντρώνουμε και χρησιμοποιούμε πληροφορίες που σας αφορούν, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 679/2016 και Ν.4624/2019). Παράλληλα, περιγράφουμε τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και τα μέτρα προστασίας του απορρήτου σας. Προσωπικά δεδομένα είναι οι πληροφορίες βάσει των οποίων μπορεί κάποιος να προσδιοριστεί ως φυσικό πρόσωπο. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι πληροφορίες σχετικά με το ονοματεπώνυμό σας , πιθανόν τα στοιχεία που διαθέτει ο ασφαλιστικός σας φορέας ( δημόσιος ή ιδιωτικός ) για να προσδιορίσει το πρόσωπό σας, ο λογαριασμός του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου ( e-mail ), η διεύθυνση από την οποία περιηγείστε στο διαδίκτυο ( IP address και IP provider), οικονομικά στοιχεία απαραίτητα για την πλήρωση όρων συμβατικής υποχρέωσης.

Τα προς επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αναφέρονται σε χρήστες του ιστοτόπου find.gr, σε πελάτες εμπόρους και σε εργαζομένους του προαναφερόμενου Οργανισμού.

Η Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει το πως τα προσωπικά δεδομένα συγκεντρώνονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, προκειμένου να εναρμονιστούν με την εσωτερική λειτουργία της εταιρίας και το νόμο. Επίσης, επιβεβαιώνει πως η FIND IKE και το find.gr

 • Εναρμονίζεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016
 • Προστατεύει τα δικαιώματα του προσωπικού, των ανηλίκων παιδιών και των συνεργατών της
 • Είναι διαυγές αναφορικά με το πως τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα
 • Προστατεύεται από πιθανούς κινδύνους παραβίασης δεδομένων και πρόσβασης σε αυτά χωρίς εξουσιοδότηση.

Τι ορίζει ο νόμος

Προκειμένου να προβούμε στην επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν εσάς ως φυσικά πρόσωπα και κατά τη συναλλακτική συμπεριφορά που μας συνδέει είναι αναγκαία η ύπαρξη συγκεκριμένης νόμιμης βάσης.

Ο Οργανισμός τηρεί κι επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεών του, όπως προβλέπει ο νόμος ( άρθρο 6 ΓΚΠΔ παρ.1) αλλά και για τη διαφύλαξη συμφερόντων των υποκειμένων των προαναφερόμενων προσωπικών δεδομένων.

Προκειμένου ο Οργανισμός να είναι εναρμονισμένος με το νόμο, ενόσω τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ηλεκτρονικά ή έγχαρτα αρχεία ) χρειάζεται να ακολουθούνται ορισμένες βασικές αρχές, οι οποίες είναι:

 • το να το πράττει με νόμιμη αιτία,
 • για ορισμένο σκοπό,
 • με ακρίβεια και με τήρηση μόνο των απαραίτητων στοιχείων.
 • Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και επικαιροποιημένα,
 • σύμφωνα με τα δικαιώματα του υποκειμένου,
 • τηρούμενα μόνο για το χρόνο που είναι απαραίτητος και προστατευμένα με κατάλληλους τεχνικούς και οργανωτικούς τρόπους.
 • Σε περίπτωση, δε, διαβίβασής τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή πρέπει να γίνεται σύννομα.

Το είδος των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε

Ο Οργανισμός συλλέγει:

 • To όνομα, το επώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας, ενίοτε την ημερομηνία και τον τόπο γέννησής σας. Επίσης, λεπτομέρειες που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση τόσο του επιχειρηματικού σκοπού του Οργανισμού όσο και των συμβατικών σχέσεων αλλά και των πρακτικών επικοινωνίας του Οργανισμού.
 • Σε περίπτωση επικοινωνίας μαζί σας και αντίστροφα, θα κρατήσουμε αρχείο με στοιχεία αυτής της επικοινωνίας. Πιθανόν και το περιεχόμενο δικών σας κρίσεων για τρίτους.
 • Δεδομένα στοιχείων σύνδεσης και επικοινωνίας στο διαδίκτυο σχετιζόμενα και με τα μέσα και τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε.
 • Αν είστε εργαζόμενος στον Οργανισμό μπορούμε να συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με το φύλο, την εθνικότητα και έγγραφα ικανά για την ταυτοπροσωπία σας. Επίσης στοιχεία για σκοπούς μισθοδοσίας, αριθμούς που συνδέονται με φορολογικά και ασφαλιστικά στοιχεία και ό,τι θεωρείται αναγκαίο για την περαίωση συμβατικής σχέσης.
 • Στις εγκαταστάσεις μας υπάρχει κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης ( CCTV )για την καταγραφή πιθανής κακόβουλης ενέργειας, όπως νόμος προβλέπει. Σε αυτά τα πλαίσια εικόνα και κίνηση καταγράφονται και τηρούνται για βραχύ χρόνο.
 • Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου, παρακολούθησης, καταγραφής , χρήσης του περιεχομένου των δεδομένων που τηρούνται σε αυτόν και είναι αντικείμενο επεξεργασίας μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων που διατηρεί. Το ίδιο ισχύει και για δεδομένα που τηρούνται σε έγχαρτα αρχεία ( φακέλους ).
 • Στο διαδικτυακό μας τόπο find.gr χρησιμοποιούμε εφαρμογή παραμετροποίησης επισκεψιμότητας για στατιστικούς λόγους ( cookies ) και η διαβίβαση δεδομένων από τη σχετική φόρμα επικοινωνίας υπόκεινται στους όρους ασφαλείας των εκάστοτε εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων και των τρόπων κρυπτογράφησής τους.
 • Με την υπηρεσία Find Metrics αποτυπώνουμε στοιχεία που αφορούν συναλλακτική συμπεριφορά και αν είστε αντισυμβαλλόμενοί μας καθίσταστε σύμφωνα με το νόμο, επεξεργαστές από κοινού δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δικαιολογητικός λόγος τήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Ο Οργανισμός συγκεντρώνει κι επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν για τους εξής λόγους:

 • Για την εναρμόνισή μας με την ισχύουσα νομοθεσία ( όπως ο ΓΚΠΔ 679/2016 )
 • Για τη διενέργεια στατιστικών ερευνών για εσωτερική χρήση του Οργανισμού
 • Για να μπορούμε να εκπληρώνουμε υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τη θέση σας ως πελάτη ή ως συνεργάτη αλλά και από τη θέση μας ως εργοδότη στα πλαίσια συμβάσεως.
 • Για σκοπούς που σχετίζονται με την ασφάλεια προσώπων, εγκαταστάσεων, περιουσιακών στοιχείων αλλά και υλικού που σχετίζεται με τον Οργανισμό
 • Για τη διαχείριση των επικοινωνιών του Οργανισμού
 • Για τυχόν υποχρεώσεις του Οργανισμού σχετικές με υποχρεώσεις και δικαιώματα που ορίζονται από τις Δημόσιες Αρχές.
 • Για κάθε περίπτωση, όπου σπουδαίος δικαιολογητικός λόγος θεωρείται η ρητή συναίνεσή σας στην τήρηση και επεξεργασία των ως άνω δεδομένων.

Από που μπορεί να προέλεθι κίνδυνος για τα προσωπικά δεδομένα

Η παρούσα Πολιτική βοηθά τον Οργανισμό να προστατευθεί από κινδύνους οι οποίοι, μεταξύ άλλων, μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Παραβίαση εμπιστευτικότητας. Δηλαδή, πληροφορία που μπορεί να δοθεί σε κάποιον χωρίς την απαραίτητη εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα επεξεργασίας της.
 • Έλλειψη δυνατότητας επιλογής του υποκειμένου των τρόπων τήρησης και επεξεργασίας δεδομένων που το αφορούν
 • Βλάβη της φήμης του Οργανισμού σε περίπτωση που αποκτηθεί παράνομα πρόσβαση σε προσωπικά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Έχετε υποχρέωση να μας δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Προκειμένου να προβούμε σε σύναψη μιας σύμβασης μαζί σας και για να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή αλλά και για την άσκηση δικαιωμάτων μας, ναι είστε υποχρεωμένοι να μας δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα και δεδομένα που αφορούν πρόσωπα των οποίων πιθανώς ασκείτε την κηδεμονία. Αν όχι, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να συμβληθούμε μαζί σας και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ( είτε ως εργοδότης, είτε ως πάροχος υπηρεσίας είτε ως προμηθευτής ).Οποιαδήποτε πληροφορία για ανηλίκους τηρείται μόνο μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα.

Αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων

Για λόγους που εμπίπτουν στη στατιστική έρευνα και για ενημέρωσή σας, μετά από συναίνεσή σας, ο Οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένο σύστημα λήψης αποφάσεων δημιουργίας προφίλ. Επαναλαμβάνουμε πως κάτι τέτοιο, όταν γίνεται, προϋποθέτει τη συναίνεσή σας και ήδη αναφέρεται στους όρους χρήσης του ιστοτόπου find.gr. H υπηρεσία Find Metrics συντείνει σε αυτό.

Χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Ο Οργανισμός μπορεί να τηρεί τα δεδομένα σας για κάποια χρόνια μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης μαζί σας. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα μπορεί να υποχρεούται από το νόμο. Οι οικονομικής φύσεως πληροφορίες που σας αφορούν, τηρούνται στο αρχείο μας για μια πενταετία( 5 έτη ). Τυχόν,ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τηρούμε μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητος για την περαίωση της συμβατικής μας σχέσης.

Χρήση των προσωπικών δεδομένων

Δεν έχουν αξία για τον Οργανισμό τα προσωπικά δεδομένα, παρά μόνο στην περίπτωση που γίνεται χρήση αυτών. Επομένως, ο κίνδυνος για τα προσωπικά δεδομένα υφίσταται όταν γίνεται επεξεργασία αυτών και μπορεί να περιλαμβάνει την απώλεια, την καταστροφή ή κλοπή τους. Ειδικότερα,

 • Οι υπάλληλοι που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα, βεβαιώνονται πως οι οθόνες των υπολογιστών τους είναι πάντα κλειδωμένες όταν δεν τους χρησιμοποιούν
 • Τα προσωπικά δεδομένα δεν διαμοιράζονται με τρόπο ανεπίσημο. Συγκεκριμένα, δεν στέλνονται με μη ασφαλές ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( non-secure e-mail).
 • Τα προσωπικά δεδομένα πριν την ηλεκτρονική τους διαβίβαση κρυπτογραφούνται ( SSL).
 • Το προσωπικό του Οργανισμού δε διαθέτει αντίγραφα προσωπικών δεδομένων σε προσωπικούς τους υπολογιστές.
 • Τα προσωπικά δεδομένα βρίσκονται μόνο στα απαραίτητα σημεία επεξεργασίας τους και όχι διασκορπισμένα σε σειρά υπολογιστών που δεν κρίνεται απαραίτητο.

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Ο Οργανισμός δεν διαμοιράζεται αρχεία που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα με τρίτους. Στην περίπτωση που αυτό συμβεί θα γίνεται μόνο με τη ρητή συναίνεση του υποκειμένου και για λόγους που θα αναφέρονται ρητά. Για παράδειγμα, την περιγραφή διάγνωσης η οποία διαβιβάζεται σε φορέα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Επίσης, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να διαβιβαστούν σε εταιρία λογιστικής ή τραπεζικής υποστήριξης, η οποία θα διέπεται από την παρούσα πολιτική, στα πλαίσια, πάντοτε, συμβατικής σχέσης. Ενίοτε, στα πλαίσια συμβάσεως, ενδέχεται ο Οργανισμός να λειτουργεί ως επεξεργαστής δεδομένων για λογαριασμό αντισυμβαλλομένου. Σε αυτή την περίπτωση, είναι δυνατόν να τηρούμε κοινό αρχείο με τον αντισυμβαλλόμενό μας, το οποίο αρχείο διέπεται από την παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων.

Ακόμα, γνωστοποιούμε προσωπικά δεδομένα στις Αρχές, όταν υπέχουμε σχετική νομική υποχρέωση και αυτό καταστεί αναγκαίο στα πλαίσια τήρησης του νόμου και για τη δημόσια ασφάλεια. Τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αποθήκευση δεδομένων

Οι κάτωθι κανόνες περιγράφουν με ποιο τρόπο και σε ποιο χώρο τα δεδομένα τηρούνται. Σχετικές ερωτήσεις, να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο [email protected]. Έτσι, δεδομένα που φυλάσσονται σε έγχαρτα αρχεία, φυλάσσονται σε σημείο που δεν μπορούν να τα δουν πρόσωπα χωρίς εξουσιοδότηση. Το ίδιο ισχύει και για αρχεία τα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά, αλλά για κάποιο λόγο έχουν εκτυπωθεί. Σημαντικά σημεία είναι τα εξής:

 • Οι φάκελοι και τα έγχαρτα δεδομένα τηρούνται σε αρχειοθήκη, η οποία κλειδώνει.
 • Οι υπάλληλοι είναι βέβαιοι πως οι εκτυπώσεις δεν αφήνονται όπου μη εξουσιοδοτημένα άτομα θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση, όπως, για παράδειγμα, μέσα ή κοντά στον εκτυπωτή.
 • Τα εκτυπωμένα δεδομένα, τα οποία δε βρίσκονται σε χρήση, καταστρέφονται.

Στην περίπτωση που τα δεδομένα φυλάσσονται με ηλεκτρονικό τρόπο , προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά, από τυχαία καταστροφή και προσπάθειες υποκλοπής. Συγκεκριμένα:

 • Τα δεδομένα προστατεύονται από ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης, οι οποίοι αλλάζουν συχνά και δε γνωστοποιούνται στους υπαλλήλους που δεν είναι εντεταλμένοι.
 • Στην περίπτωση που τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε φορητά μέσα ( όπως σε δίσκους CD για παράδειγμα ), αυτά φυλάσσονται με ασφάλεια όταν δε χρησιμοποιούνται
 • Τα δεδομένα φυλάσσονται μόνο σε αξιόπιστους servers και σε εγκεκριμένη υπηρεσία υπολογιστικού νέφους ( cloud computing service).
 • Οι εξυπηρετητές ( servers ) οι οποίοι περιέχουν προσωπικά δεδομένα βρίσκονται σε ασφαλή τοποθεσία, σε απόσταση από τον κεντρικό γραφειακό χώρο του Οργανισμού.
 • Αντίγραφα των δεδομένων φυλάσσονται από τον Οργανισμό και ελέγχονται περιοδικά, εναρμονισμένα με τις διαδικασίες που έχει ορίσει ο Οργανισμός.
 • Τα δεδομένα δεν τηρούνται σε καμία περίπτωση, απευθείας σε φορητούς υπολογιστές και συσκευές όπως τα έξυπνα τηλέφωνα ( smartphones ) ή υπολογιστικές ταμπλέτες (tablets).
 • Όλοι οι εξυπηρετητές και υπολογιστές που περιέχουν δεδομένα προστατεύονται από εγκεκριμένο υπολογιστικό πρόγραμμα ( software) και πρόγραμμα προστασίας ( firewall ).

Αποθήκευση δεδομένων

Οποιοσδήποτε εργάζεται ως υπάλληλος στον Οργανισμό έχει κάποιο βαθμό ευθύνης στη διασφάλιση της συλλογής των δεδομένων, της αποθήκευσής τους και της επεξεργασίας τους με νόμιμο τρόπο. Κάθε άτομο που χειρίζεται προσωπικά δεδομένα, έχει το καθήκον της διαβεβαίωσης πως αυτά επεξεργάζονται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και τις αρχές προστασίας δεδομένων, όπως έχουν ήδη επισημανθεί παραπάνω.

Παρόλα αυτά, οι κάτωθι έχουν συγκεκριμένα πεδία ευθύνης:

 • Ο Διαχειριστής της FIND IKE που εκπροσωπεί τον Οργανισμό κ.Ιωάννης Ευαγγελίδης, είναι το ύψιστο όργανο ευθύνης, παρέχοντας τη διαβεβαίωση πως ο Οργανισμός τηρεί τις νομικές του υποχρεώσεις αναφορικά με την τήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ( DPO ) κ. Χρίστος Θ. Δημητρίου είναι υπεύθυνος για:

  • Την ενημέρωση της Διοίκησης σχετικά με τις ευθύνες της προστασίας των δεδομένων και τους κινδύνους που, πιθανόν, διατρέχουν.
  • Την επικαιροποίηση όλων των διαδικασιών προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το οργανόγραμμα.
  • Τον προγραμματισμό της εκπαίδευσης και τη συμβουλευτική όσων σχετίζονται με τη συγκεκριμένη Πολιτική
  • Τη διαχείριση αιτημάτων προσώπων για δεδομένα που τους αφορούν.
  • Τον έλεγχο και έγκριση συμβάσεων με τρίτους, οι οποίοι ενδέχεται να χειρίζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που αφορούν στον Οργανισμό

Γενικές κατευθυντήριες γραμμές που σχετίζονται με το προσωπικό

 • Οι μόνοι υπάλληλοι που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική και είναι εκείνοι οι οποίοι χρειάζεται να έχουν αυτή την πρόσβαση για την επιτέλεση του εργασιακού τους καθήκοντος.
 • Κάθε δεδομένο του Οργανισμού δεν προβλέπεται να γίνεται αντικείμενο διαμοιρασμού χωρίς εξουσιοδότηση.
 • Ο Οργανισμός παρέχει εκπαίδευση σε όλους τους εργαζομένους, με σκοπό να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τις ευθύνες τους όταν χειρίζονται προσωπικά δεδομένα.
 • Οι υπάλληλοι τηρούν όλα τα δεδομένα με ασφαλή τρόπο, λαμβάνοντας ενδεδειγμένα μέτρα ακολουθώντας τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.
 • Ιδιαίτερα, χρησιμοποιούνται ισχυροί κωδικοί πρόσβασης (passwords)και δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους χωρίς εξουσιοδότηση.
 • Τα δεδομένα ελέγχονται και επικαιροποιούνται. Σε περίπτωση που η τήρησή τους δεν κρίνεται σκόπιμη διαγράφονται.
 • Οι υπάλληλοι ζητούν την καθοδήγηση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, σε περίπτωση που δεν είναι βέβαιοι για κάποιο ζήτημα που σχετίζεται με την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Ευθύνη εκτός του οργανισμού

Ο οργανισμός φέρει την ευθύνη της διαχείρισης των δεδομένων που επεξεργάζεται ο ίδιος. Στην περίπτωση που από κοινού είναι επεξεργαστής δεδομένων με τρίτο αυτό που αναμένεται είναι ο τρίτος να παρέχει τεχνικά και οργανωσιακά μέσα ικανά για την προστασία, αποθήκευση και εκτέλεση της επεξεργασίας όπως νόμος προβλέπει.

Κάθε αντισυμβαλλόμενος αναγνωρίζει το ρόλο του ως εκτελούντα την επεξεργασία τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέρχονται σε γνώση και κατοχή του στα πλαίσια συμβατικής σχέσης και για την περαίωση όρων αυτής και ο Οργανισμός ορίζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας με την έννοια του νόμου

( Κανονισμός 679/2016)

Σε καμια περίπτωση δεν επιτρέπεται σε κανέναν εκτελούντα την επεξεργασία κανενός είδους χρήση των δεδομένων που προαναφέρθηκαν για εμπορική επικοινωνία ή διαφημιστικούς σκοπούς και δεν αποτελούν νόμιμο λόγο επεξεργασίας τέτοιες δραστηριότητες.

Τα δικαιώματά σας

Στον Οργανισμό δίνουμε μεγάλη βαρύτητα όχι μόνο στο να γνωρίζετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα αλλά και στον τρόπο που μπορείτε αυτά να τα ασκείτε. Συνεπώς, έχετε :

 • Δικαίωμα να γνωρίζετε αν τηρούμε ή/και επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό το δικαίωμά σας πηγάζει από το άρθρο 15 ΓΚΠΔ 679/2016. Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας και το πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά.
 • Δικαίωμα να μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων. Από τη στιγμή που μπορείτε να αποδείξετε πως τα δεδομένα που τηρούμε και σας αφορούν χρειάζονται διόρθωση, μπορείτε να την αιτηθείτε στον Οργανισμό.
 • Δικαίωμα στη «λήθη», δηλαδή στη διαγραφή των δεδομένων σας. Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Οργανισμό είτε τον περιορισμό των προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς και αυτούς για τους οποίους ασκείτε γονική μέριμνα, όσων επίσης δεδομένων τηρούμε και επεξεργαζόμαστε είτε και τη διαγραφή τους. Το αίτημά σαςμπορεί να γίνει δεκτό αμέσως, αρκεί να μην αντιβαίνει στο νόμο ή σε υποχρέωση του Οργανισμού που απορρέει από αυτόν.
 • Δικαίωμα αντίρρησης στην τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων σας.

Πως μπορείτε να ασκήσετε τα δικαώματά σας

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε κάθε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την άσκηση των ως άνω περιγραφόμενων δικαιωμάτων. Αυτό μπορεί να γίνει αποστέλλοντας e-mail στο [email protected] .Σε κάθε περίπτωση θα σας ζητηθούν στοιχεία ταυτοποίησης για την επεξεργασία του αιτήματός σας. Έχετε κάθε δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς είναι το αρμόδιο εθνικό εποπτικό όργανο, σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα αναφορικά με τα δεδομένα σας και ο Οργανισμός δεν ανταποκρίνεται.

Πως ενημερώνεστε για την τροποποίηση της πολιτικής μας

Μπορείτε να ενημερώνεστε για την οποιαδήποτε αλλαγή και τροποποίηση της παρούσας πολιτικής από το διαδικτυακό μας τόπο find.gr

Σημαντική ενημέρωση για τα ενδιαφερόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένων των εταίρων του οργανισμού

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από τις αρμόδιες Διοικήσεις την 01/12/2021. Τέθηκε σε εφαρμογή 02/12/2021. Η παρούσα Πολιτική διέπει κάθε συμβατική σχέση του Οργανισμού.